stolik:

Kultura Obecna – przeszła i przyszła. Rola strategii oraz pamięć instytucjonalna polityki kulturalnej


sala A - plenarna
16:30-18:00

Pełny program

Ciągłość instytucjonalna polityk miejskich jest warunkiem ich inkluzyjności a skutecznie realizowane strategii przedmiotowych winno być ich najważniejszym priorytetem.

Mając na względzie powyższy postulat tematyka dyskusji wprost będzie nawiązywać do kwestii stawianych w Dokumencie Programowym Kultura – Obecna! Patrząc z perspektywy czasu jaki upłynął od jej ogłoszenia w 2018 roku przeczytamy go na nowo. Zapytamy uczestników dyskusji na ile diagnoza, scenariusze rozwojowe oraz narzędzia polityki kulturalnej – zapisane w tym dokumencie są aktualne i skuteczne dla kreowania obecnej oraz przyszłej polityki kulturalnej miasta.

Jednym z zasadniczych celów II Wrocławskiego Kongresu Kultury jest wpisanie w krajobraz miejskiej polityki kulturalnej modelu jej uspołecznienia, czego wyrazem są wybory przedstawicieli do Wrocławskiej Rady Kultury. Jest to zarazem zrealizowanie najważniejszego postulatu Dokumentu Programowego Kultura Obecna! Z drugiej strony, na obecnie budowany model polityki kulturalnej składa się nie tylko sama rada kultury, jak to pierwotnie zapisano, ale także cyklicznie organizowany kongres oraz budowane forum partycypacji i dialogu interesariuszy pola kultury.  

W tym kontekście rysuje się drugi stawiany przed dyskutantami problem: jak w świetle ukonstytuowania się takiego modelu winna wyglądać przyszła strategia kultury, kto ja powinien współ-tworzyć? Czy wobec kreowanego nowego modelu polityki kulturalnej kluczowa rola i miejsce strategii w przyszłej polityce kulturalnej miasta zostanie zachowane?

goście
Artur Jóźwik
Dominika Kawalerowicz
Paweł Łysak
Piotr Michałowski
Majka Zabokrzycka
moderacja
Jacek Pluta