Rada Kultury

Jednym z najważniejszych elementów w programie kongresu będą wybory do Wrocławskiej Rady Kultury, która ma pełnić funkcję doradczo-konsultacyjną przy Prezydencie Wrocławia. Jej głównym zadaniem będzie wspieranie Prezydenta w zakresie realizacji polityki kulturalnej oraz integracji środowiska wokół zadań strategicznych. Rada będzie przedstawiała rekomendacje przedstawicieli do komisji konkursowych i oceniających. Będzie także ściśle współpracować ze środowiskami działającymi w obszarze kultury i wspierać aktywny udział strony społecznej w kształtowaniu polityki kulturalnej Wrocławia.

Wrocławska Rada Kultury składała będzie się z maksymalnie 15 osób: pięciu przedstawicieli Prezydenta, dwóch wytypowanych przez wrocławskie instytucje kultury oraz ośmiu osób wybranych podczas Wrocławskiego Kongresu Kultury. Członkowie rady wybierani są na trzyletnią kadencję. Pierwsze posiedzenie Rady Kultury zwołuje Prezydent. Kolejne posiedzenia zwoływane będą przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkowie Rady Kultury za udział w jej pracach nie otrzymują wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje o 52 kandydatach i kandydatkach do rady znajdują się w zakładce: Kandydaci.

Więcej informacji o tym, na nich zagłosować można znaleźć w zakładce: Jak głosować