Zbigniew Makarewicz

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1958 – 1965, rzeźba w pracowni prof. Xawerego Dunikowskiego. W czasie studiów aktor studenckiego teatru „Kalambur”, aktywista Zrzeszenia Studentów Polskich i Związku Młodzieży Wiejskiej. Po studiach w Związku
Polskich Artystów Plastyków (m.in. prezes ZG ZPAP 1989 – 1993), w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich.

Aktywność zawodowa i artystyczna: 40 wystaw indywidualnych i 80 zbiorowych w kraju i zagranicą. Twórczość w rzeźbie, formach przestrzennych, rysunku i malarstwie, a także w formach parateatralnych (happening, performance) oraz w poezji konkretnej. W latach 1981–1989 w ruchu kultury niezależnej. Represjonowany 1982–1984. Uczestnik sympozjów i konferencji w kraju (np. Sympozjum Plastyczne Wrocław’70, „Czy koniec sztuki”, Muzeum Narodowe, Gdańsk 2007, „World Culture Forum” – Hubei University, Chiny, Kolegium Jagiellońskie, Toruń 2018) i zagranicą (np. „International Conference for Regional Development” University of California at Berkeley, USA 1990; „Scotland’s seaway to Europe – Envisioning a new cultural identity for Edinburgh”, U.K. 2002).

Założyciel i kierownik galerii „Piwnica Świdnicka” 1967, galerii „x” ZPAP 1978–1981, współzałożyciel Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (w Radzie Artystycznej w latach 2004–2009). Współredaktor wydawnictw: „Sympozjum Plastyczne Wrocław’70”, „Wrocławskie środowisko akademickie – Twórcy i ich uczniowie” 2006, „Dyskurs” – periodyk ASP we Wrocławiu. 1990–1991 popularyzował sztuki piękne w TVP Wrocław. Autor 200 artykułów i 7 większych opracowań z historii sztuki współczesnej przede wszystkim plastyki wrocławskiej. Publikował w prasie wrocławskiej (Wiadomości, Odra, Nowe Życie) i krajowej (Nadodrze, Kultura, Gazeta Wyborcza, Tygodnik Powszechny), w wydawnictwach specjalistycznych, w katalogach w kraju i zagranicą. W latach 1990–2016 wykładał w ASP we Wrocławiu (profesor zwyczajny). Obecnie w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.

W 2000 roku zajął I miejsce w Konkursie Strzelania z Pistoletu Wojskowego.


Rekomendacje:

  • Dolnośląski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich